درسنامه ها

 

 

درسنامه‌ها

یاددهی و یادگیری در مهندسی و علوم

دکتر حسین معماریان

استاد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

 

..

1. درآمد

1-1. راهنمای درسنامه‌ها

2-1.  آموزش عالی و یادگیری

..

2. هدف‌های یادگیری

1-2. سطوح یادگیری ذهنی

2-2. هدف‌های یادگیری درس

3-2. دستاوردهای یادگیری برنامه/ یا

3-2. دستاوردهای برنامه کارشناسی مهندسی

..

3. ساماندهی آموزش

1-3. طراحی آموزشی

2-3. طراحی درس

3-3. ساماندهی راهنمای درس

4-3. طراحی فراگیر برای یادگیری 1

5-3. طراحی فراگیر برای یادگیری 2

...

4. سازوکار یادگیری

1-4. نظریه‌های یادگیری

2-4. سبک‌های یادگیری

..

5. روش‌های یادگیری

1-5. یادگیری دانشجومحور

2-5. روش‌های یادگیری فعال 1

3-5. روش‌های یادگیری فعال 2

....

6. تدریس موفق

1-6. اصول تدریس خوب دورۀ کارشناسی

2-6. اصول آموزش هوشمندانه

3-6. ویژگی بارز استاد موفق

4-6. توسعۀ مهارت‌های آینده‌ساز

5-6. تجربیات تدریس

..

7. سنجش یادگیری

1-7. کارایی انواع آزمون

2-7. طراحی آزمون کارآمد

3-7. برگزاری شایسته آزمون

4-7. ارزیابی با روبریک

..

8. ارزشیابی برنامه آموزشی

1-8. سازوکار ارزشیابی

2-8. نقشۀ برنامه درسی

3-8. مدیریت کیفیت آموزش

..

9. جایگاه ما

1-9. آموزش مهندسی در ایران

2-9. کاستی‌های برنامه‌های آموزشی

..

10. دیگر عوامل مؤثر در یادگیری

1-10. اخلاق مهندسی

2-10. ساماندهی کلاس‌های حل تمرین

...

 

 


680 بازدید
<span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;color:#ffffff;"><strong>درسنامه ها</strong></span><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;color:#0066cc;"></span>