سخنرانی‌های هیأت مشاوران

....................................

جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (بصورت الکترونیکی)، 99/8/28

....


...

     خیرمقدم

 • دکتر ناصر سلطانی، رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
 • فایل صوتی، (4 دقیقه)
...

    وزارت علوم و آموزش مهندسی

 • دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • فایل صوتی، (11 دقیقه)
...

    گزارش فعالیت‌های فصلنامه آموزش مهندسی ایران

 • دکتر محمود یعقوبی، مدیرمسئول فصلنامه آموزش مهندسی ایران
 • فایل صوتی، (8 دقیقه)
...
 

    گزارش فعالیت‌های انجمن آموزش مهندسی ایران

 • دکتر علی اشرفی‌زاده، نایب رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران
 • فایل صوتی، (10 دقیقه)
...

    گزارش فعالیت‌های انجمن آموزش مهندسی ایران

 • دکتر محمدرضا حائری یزدی، نایب رئیس انجمن آموزش مهندسی ایران
 • فایل صوتی، (دقیقه)
...

    گزارش فعالیت‌های کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

 • دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
 • فایل صوتی، (دقیقه)

...

 جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 96/09/29

...
... سخنرانی آقای دکتر ناصر سلطانی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران  (دانلود)
...
سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه شهید بهشتی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
...
سخنرانی آقای دکتر سهراب‌پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مشاور بنیاد ملی نخبگان در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
...
سخنرانی آقای دکتر معماریان، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
...
سخنرانی آقای دکتر حجازی، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
...
سخنرانی آقای دکتر فراستخواه، استاد برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
...
سخنرانی آقای مهندس ابطحی، عضو هیأت‌علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سومین جلسه مشترک  شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
...

 جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، 95/08/26

             سخنرانی آقای دکتر فرجی دانا، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و مشاور رئیس جمهور در امور علمی و آموزشی در دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
     سخنرانی آقای دکتر توفیقی داریان، استاد دانشکده مهندسی شیمی   دانشگاه تهران و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در دومین جلسه مشترک   شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی  یونسکو   در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
     سخنرانی آقای دکترشکرچی زاده استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
     سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری استاد دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه شهید بهشتی در دومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
     سخنرانی آقای دکتر معماریان استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در دومین جلسه مشترک شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)


162 بازدید