شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن آموزش مهندسی ایران، در جلسه هیئت مدیره خود، ایجاد شاخه‌های انجمن در دانشگاه‌های کشور را مورد تصویب قرار داد. اهداف و سازوکار تشکیل و راهبری شاخه‌ها از (اینجاو (اینجاقابل دسترسی است. تا این تاریخ (زمستان 1401) در دوازده دانشگاه و مرکز آموزش فنی و مهندسی کشور، شاخه‌های انجمن آموزش مهندسی ایران تشکیل شده است (اینجا).

دانشگاه تهران یکی از اولین مراکزی بود که شاخۀ انجمن آموزش مهندسی ایران در آن تشکیل شد. در جلسه شماره چهل و هشتم شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، مورخ 97/01/29، به دنبال پیشنهاد آقای دکتر رضا فرجی دانا، ریاست محترم انجمن آموزش مهندسی ایران، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، به عنوان شاخۀ انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران تعیین شد. به دنبال آن، شاخه انجمن در دانشگاه تهران در تاریخ 97/11/01 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و اعضای شورای شاخه با رأی اعضای شورای راهبردی (اعضای مؤسس شاخه)، انتخاب شدند.

 

...

 

هیأت رئیسه دوره دوم شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران

( بهمن 1401 الی بهمن 1405)

....

 

دکتر بنفشه زهرایی (رئیس)

 

 

دکتر رامتین خسروی (نایب رئیس)

 
دکتر حسین معماریان (خزانه‌دار)   دکتر آرش بهرامی (دبیر)

 

 

 

 

 

هیأت رئیسه دوره اول شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران

(بهمن 1397 الی دی 1401)

......

 
دکتر حسین معماریان (رئیس)   دکتر محمود شاه آبادی (نائب رئیس)
....    
 

 دکتر رامتین خسروی (خزانه‌دار)

 

دکتر سیروس زمانی (دبیر)

 

......

اعضای شاخه - اعضای شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (اینجا)

 

....

فعالیت‌های شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه تهران

....

سال 1401

سال 1400

سال 1399

سال 1398

 

 

 

 
 
 

549 بازدید
<strong><span style="color:#0066cc;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;">شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران</span></strong>