کارگاه های آموزشی برگزار شده در زمینه آموزش مهندسی


سال 1398

46. "ساز و کار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی"،به‌دنبال تشکیل گروههای ارزیابی درونی این برنامه‌ها کارگاه توجیهی با شرکت نمایندگانی از هفت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (مهندسی مکانیک)، دانشگاه صنعتی شریف (مهندسی برق)، دانشگاه تهران (مهندسی متالورژی و مواد)، دانشگاه صنعتی اصفهان (مهندسی برق و کامپیوتر)، دانشگاه یزد (مهندسی برق)، دانشگاه کردستان (مهندسی برق)، دانشگاه فردوسی مشهد (مهندسی کامپیوتر) در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران،1398/9/28
45. کارگاه توسعه مهارت های دستیاران آموزشی، ویژه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1398/7/10 
44. کارگاه « شیوه های بازنگری رشته های درسی بر اساس استانداردهای ABET»، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1398/4/19
43. کارگاه نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، 1398/2/4

42. کارگاه توسعه مهارت های دستیاران آموزشی، ویژه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1398/2/4

سال 1397

41کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی (TA) پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، با شرکت بیش از 60 نفر از دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، در دانشکده برق و کامپیوتر، 1397/12/08

40. "نحوه برگزاری کارگاه های دستیاران آموزشی"، ویژه اعضای هیأت علمی عضو انجمن و علاقه مند به آشنایی با محتوا و چگونگی برگزاری آن، 1397/12/08
39."آماده شدن برای ارزیابی برونی"، ویژه اساتید عضو گروه‌های ارزیابی درونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1397/08/26

38. کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی (TA) پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، با شرکت بیش از 70 نفر از دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، در دانشکده برق و کامپیوتر، 1397/08/3

سال 1396

37.  کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی (TA) پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، با شرکت 58 نفر از دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، در دانشکده برق و کامپیوتر، 1396/12/15
36. کارگاه ویژه دستیاران آموزشی (TA) پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران،1396/08/16
35. جایگاه استادان راهنما در آموزش مهندسی،1396/08/14

34. کارگاه ویژه دستیاران آموزشی با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ویژه دستیاران آموزشی دانشکده های فنی دانشگاه تهران،  1396/02/15

سال 1395

33. بین المللی سازی و ارزشیابی آموزش مهندسی، باحضور ریاست و مدیران دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان، 1395/10/15
32. سنجش دستاورد های یاددهی- یادگیری، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395/10/15

31.تدارک تدریس هدفدار، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395/09/03

30. کارگاه آموزشی سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویژه دستیاران آموزشی، با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ 1395/08/22

سال 1394

29.سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394/12/19
28. سنجش یادگیری آموخته ها و نقش آن در کیفیت آموزش مهندسی، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394/10/29
27.  ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی، با حضور معاونت و دیگر مسئولین آموزشی دانشگاه و اعضای گروه های ارزیابی درونی دانشکده های مختلف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1394/09/02
26. ارزشیابی آموزش مهندسی، ویژه اساتید دانشکده مهندسی معدن و مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1394/04/13

25.سازوکار ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی، ویژه اعضای هیأت علمی منتخب پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1394/03/11

سال 1393

24. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/12/16
23. سبکهای یادگیری و تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران، 1393/12/13
22. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/12/12
21. تدارک تدریس هدفدار، ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران،1393/11/08
20. تجربه های تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،1393/11/01
19. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/07/29
18. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1393/07/23
17. سبک های یادگیری و تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،1393/07/10

16. پنل گذار از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی، برای روسا و معاونین آموزشی دانشکده های مهندسی کشور، 1393/03/29

سال 1392

15. سبک های یادگیری و تدریس، ویژه اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1392/12/15
14. سامان دهی کلاس های حل تمرین،ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/12/07
13. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/12/01
12. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/09/07
11. سبک های یادگیری و تدریس،ویژه اعضای هیأت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران، 1392/07/18

10. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1392/01/26

سال 1391

9. سامان دهی کلاس های حل تمرین، ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/12/03
8. ضرورت ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور، جهت معاونین آموزشی و نمایندگان دانشگاه های مهندسی در فرهنگستان علوم، 1391/09/08
7. ارزیابی درونی برنامه های آموزشی،جهت مدیران و نمایندگان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1391/08/30
6. سامان دهی کلاس های حل تمرین،ویژه دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، 1391/08/27
5. سازوکار ارزیابی درونی برنامه های آموزش مهندسی،جهت مدیران و نمایندگان دانشکده های پردیس دانشکده های فنی،1391/07/22
4. هدف از کلاس های حل تمرین، ویژه دستیاران آموزشی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر پردیس دانشکده های فنی، 1391/07/13
3. هدف از کلاس های حل تمرین،  ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/03/08
2. هدف از کلاس های حل تمرین،  ویزه دستیاران آموزشی پردیس دانشکده های فنی، 1391/02/23
1.ضرورت ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور،جهت مدیر و نمایندگان شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1391/02/011975 بازدید
<strong style="color:#0000ff;font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;"><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;color:#3366ff;">کارگاه های آموزشی برگزار شده در زمینه آموزش مهندسی</span></strong>