کلیپ ها

   سخنرانی آقای دکتر سلطانی، استاد  دانشکده مهندسی مکانیک      دانشگاه تهران و  رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در      سومین جلسه مشترک شورای   راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و   حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه      شهید بهشتی و رئیس   دانشگاه شهید بهشتی در   سومین جلسه مشترک      شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در   آموزش مهندسی    در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر سهراب پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک   دانشگاه صنعتی شریف و مشاور بنیاد ملی نخبگان در سومین   جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان   کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر معماریان، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه   تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در سومین جلسه   مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی   یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر حجازی، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی   دانشگاه علم و صنعت ایران در سومین جلسه مشترک شورای راهبردی،   هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی   در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای دکتر فراستخواه، استاد برنامه ریزی توسعه آموزش   عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سومین جلسه    مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی   یونسکو در آموزش مهندسی در تاریخ 96/09/29 ( دانلود)
  سخنرانی آقای مهندس ابطحی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی    کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سومین جلسه مشترک  شورای راهبردی،   هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو در آموزش     مهندسی در تاریخ 96/09/29 (دانلود)
    ساماندهی راهنمای درس (دانلود)                                                            
    ساماندهی دستاوردهای برنامه (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر فرجی دانا، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر    دانشگاه تهران و مشاور رئیس جمهور در امور علمی و آموزشی در دومین   جلسه مشترک شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی    یونسکو در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
    سخنرانی آقای دکتر توفیقی داریان، استا د دانشکده مهندسی شیمی   دانشگاه تهران و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در دومین جلسه مشترک   شورای  راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی  یونسکو   در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
    سخنرانی آقای دکترشکرچی زاده استاد دانشکده مهندسی عمران           دانشگاه تهران در دومین جلسه مشترک  شورای  راهبردی، هیأت     مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی یونسکو در تاریخ 95/08/26        (دانلود)
      سخنرانی آقای دکتر نصیری قیداری استاد دانشکده فیزیک دانشگاه     شهید بهشتی و رئیس دانشگاه شهید بهشتی در دومین جلسه مشترک       شورای راهبردی، هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان  کرسی  یونسکو   در تاریخ 95/08/26 (دانلود)
   سخنرانی آقای دکتر معماریان استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه   تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش مهندسی در دومین جلسه   مشترک شورای  راهبردی،   هیأت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی    یونسکو در تاریخ   95/08/26 (دانلود)

1768 بازدید