بازنگری برنامه‌های آموزشی موجود

بازنگری برنامه‌های آموزشی در چند دهه گذشته به‌طور متمرکز، و در وزارت علوم، صورت می‌گرفته است. این بازنگری‌ها به‌طور معمول با برگزاری جلساتی با شرکت تعدادی از اساتید دانشگاه‌های مختلف انجام می‌شده است. در چند سال اخیر اختیاراتی در مورد بازنگری برنامه‌ها  به‌چند دانشگاه بزرگتر داده شده است. متاسفانه تاکنون مبنا یا الگوی مشخصی برای انجام اینگونه بازنگری‌ها، ایجاد نشده است. به‌منظور ایجاد سازوکاری یکنواخت و منسجم برای بازنگری برنامه‌های آموزش مهندسی، پژوهشی در کرسی یونسکو صورت گرفت و نتایج آن به صورت مقاله ای منتشر شده است (پیوست). در طی دهه گذشته بازنگری‌های زیر به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنایع و معادن نیز

  • بازنگری برنامه آموزش کارشناسی مهندسی معدن، گرایش اکتشاف (1389) ... ادامه
  • بازنگری برنامه آموزش کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن (1389) ... ادامه
  • بررسی آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت معدن (1384) ... ادامه

296 بازدید