نتایج فراخوان اشتراک تجربیات یاددهی-یادگیری، درآموزش مهندسی


به منظور شناسایی و ارج گذاردن به فعالیت‌های آموزشی کیفی و نوآورانۀ اعضای هیات علمی مهندسی، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران، طی فراخوانی (اینجا)، اقدام به‌گردآوری تجربیات آموزشی اعضای هیأت علمی نمود. در پاسخ به این فراخوان  15 تجربه تدریس (به صورت متنی یا ویدیویی)، توسط دفتر کرسی یونسکو در آموزش مهندسی دریافت شد. این تجربیات، به همراه برگۀ طراحی شده برای ارزیابی آنها، برای گروه داوری ارسال شد. ترکیب داوران این دوره از فراخوان به ترتیب زیر بوده است:

 • دانشجویان ارشد و دکتری 4 نفر
 • استادان نسل جدید 4 نفر
 • استادان پیشکسوت 3 نفر
 • کارشناس صنعت 1 نفر

به دنبال دریافت نظرات داوران و جمع بندی نتایج، 7 پتجربه تدریس زیر، شایسته تقدیر شناخته شدند. لوح تقدیر منتخبین فراخوان در جلسۀ پنج شنبه 26 تیرماه 1399 مجمع عمومی انجمن آموزش مهندسی ایران اهدا گردید. کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن آموزش مهندسی ایران، ضمن تشکر از همۀ شرکت کنندگان و داوران این فراخوان، بر این باورند که تداوم به اشتراک گذاری تجربیات تدریس، نقش مثبتی در ارتقای کیفیت آموزش مهندسی خواهد داشت.

الن

منتخبین فراخوان اشتراک تجربیات یاددهی یادگیری (1398)

تالربت

 1. یادگیری دانشجو محور، محتوا محور و فعالیت محور در آموزش دروس مهندسی (دکتر سید امید فاطمی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران) - دریافت
 2. تجربیاتی در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و اراﺋﻪ  اﺛﺮ ﺑﺨﺶ درس ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ (مهندس سید ابراهیم ابطحی، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف) - دریافت
 3. تجربیاتی در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﭘﺮوژه درﺳﯽ و ﺷﯿﻮه  اراﺋﻪ درس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (مهندس سید ابراهیم ابطحی، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف) - دریافت
 4. کارآموزی و کارورزی (دکتر عبدالحسین صادقی، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیر کبیر) - دریافت
 5. درس پردازش علائم دیجیتال 2 (دکتر فرخ مروستی، پژوهشکده مخابرات نظری دانشگاه صنعتی شریف) - دریافت
 6. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل در درس ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ (آقای مجتبی جمالی، دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت)- دریافت
 7. آموزش به شیوه مدرن (مهندس مهدی متقی پور، مرکز گرافیک کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف)
708 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
نتایج فراخوان اشتراک تجربیات یاددهی-یادگیری، درآموزش مهندسی