طراحی و اجرای برنامه کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

جهانی شدن اقتصاد، پیشرفتهای شگرف در زمینه فناوری و علوم شناختی و حرکتی جهانی به سمت ارزشیابی دستاورد محور برنامه های آموزشی، نیاز به اصالح مدل سنتی عرضۀ آموزش مهندسی را، به نحو فزاینده، ضروری ساخته است.

دریافت مقاله


475 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
طراحی و اجرای برنامه کارشناسی ارشد آموزش مهندسی