دعوت به انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران

 این جلسه که با حضور دکتر حسین معماریان، رئیس کرسی و عضو هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، دکتر رضا فرجی دانا، عضو شورای راهبردی کرسی و رئیس هیأت مدیره انجمن و دکتر عباس بازرگان، عضو شورای راهبردی کرسی و عضو هیأت مدیره انجمن  برگزار شد، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و انجمن آموزش مهندسی ایران در راستای نیل به هدف «گذر از کمیت به کیفیت در آموزش مهندسی»، از دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برای مشارکت در انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کییت عوامل تشکیل دهنده آموزش مهندسی دعوت کردند. مباحث پژوهش مورد نظر شامل:شناسایی وضعیت موجود و چگونگی سیاست گذاری برای بهبود عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران (درونداد، فرایند، برونداد و پیامدهای یادگیری و علمی و تخصصی) است.

برخی از مسایل بالقوه در آموزش مهندسی نیز در لینک زیر فهرست شده اند.

http://ucee.ut.ac.ir/cms/42220

در این جلسه، پیشنهاد شد تا پژوهش درباره مسایل نظام اموزش مهندسی در آن دانشکده مورد توجه اعضای هیأت علمی قرار بگیرد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتخاب موضوع پایان نامه و رساله خود، به انجام پژوهش درباره مسایل یاد شده، یا مسایل مرتبط دیگر، ترغیب شوند. 


486 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
دعوت به انجام پژوهش درباره چگونگی ارتقای کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام آموزش مهندسی ایران