برگزاری کارگاه آموزشی بازنگری و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش مهندسی از طریق ارزشیابی;99/11/7

کارگاه آموزشی «بازنگری و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش مهندسی از طریق ارزشیابی» توسط دکتر حسین معماریان ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی(شاخه انجمن آموزش مهندسی ایران در دانشگاه تهران)، در دانشکده هوافضای دانشگاه شریف برگزار شد. شرکت کنندگان این کارگاه، که به سفارش موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران برگزار شد، اعضای گروه ارزیابی درونی و دیگر اساتید این دانشکده بودند.


395 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
برگزاری کارگاه آموزشی بازنگری و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش مهندسی از طریق ارزشیابی;99/11/7