برگزاری هفتاد و دومین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 29 بهمن 99

جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی (شاخه انجمن در دانشگاه تهران) در تاریخ 29 بهمن ماه با حضور اعضای شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی برگزار شد. از جمله مطالب مطرح شده دراین جلسه ارائه سخنرانی توسطدکتر علی بزرگی امیری، رئیس مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران در خصوص افزایش توانمندی ها و شایستگی های هیأت علمی و مدیران دانشگاه بود.


395 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
<span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:small;"><strong>برگزاری هفتاد و دومین جلسه شورای راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی؛ 29 بهمن 99</strong></span>