آموزه های شناختی برای آموزش در دنیای مجازی

با ظهور بیماری کووید 19 چالش‌هایی برای آموزش مجازی و به‌ویژه در محیط‌های یادگیری به‌وجود آمد که تمامی دست‌اندرکاران آموزش و تربیت را به تأمل و بازاندیشی وادار کرد. به‌این منظور و با حمایت ستاد علوم شناختی مجموعه گزارش‌هایی در قالب 16 سرفصل مختلف آموزشی تدوین شد تا نشان دهد یافته‌های علوم شناختی چطور می‌تواند به فعالان آموزشی برای خلق محیط یادگیری بهتر کمک کند. مجموعه گزارش‌های مذکور در قالب کتابی با عنوان «آموزه‌های شناختی برای آموزش مجازی در دوران کرونا»، منتشر شده است،  تا راهنمایی‌های لازم  جهت کاربست یافته‌های علوم شناختی در محیط یادگیری را، برای نیل به فرایند یاددهی- یادگیری عمیق و اثربخش، بیان کند. در این کتاب 16 عنوان زیر به طور فشرده مورد بحث قرار گرفته است.

 1. با بحران توجه در آموزش مجازى چه کنیم؟
 2. مهارت بازدارى پاسخ در آموزش مجازى
 3. انعطاف پذیرى شناختی: زمینه ى سازگارى با آموزش مجازى
 4. چالش‌هاى حافظۀ کارى در آموزش مجازى
 5. حافظه بلند مدت: راهکارهایى براى آموزش مجازى
 6. خود تنظیمى در آموزش مجازى
 7. آگاهى از خود در دوران همه گیرى
 8. راهکارهایى براى معلمان
 9. معماى حالات ذهنى یادگیرندگان در قرنطینه
 10.   اهمیت نظریه ذهن در یادگیرى
 11.   آموزش مجازى، همه گیرى و همدلى
 12.  تحمل ابهام در دوران همه گیرى: راهکارهایى براى کلاس درس
 13.  تنظیم هیجانى، همه گیرى وآموزش مجازى
 14. انگیزه، بهبود مشارکت یادگیرندگان و آموزش مجازى
 15.   آموزه هایى از نظریه ى ساختن دانش براى آموزش مجازى
 16.   یادگیرى مجازی، بسترى براى ایجاد جوامع یادگیرى

گرچه جامعه هدف این کتاب بیشتر معلمان و دانش آموزان هستند ولی بسیاری از نکات مندرج در آن، برای آموزش غیرحضوری دانشگاهی نیز قابل استفاده است.

این کتاب توسط دکتر محمود تلخابی و همکاران تالیف شده و در سال 1399 توسط موسسه شناخت و تربیت انگاره در 68 صفحه، منتشر شده است. نسخه ای از این کتاب، از طریق تارنمای زیر قابل دسترسی است.  https://cogc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=5258

ح.م. تیر ماه 1400508 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
آموزه های شناختی برای آموزش در دنیای مجازی