بیانیه سال 1400 انجمن آموزش مهندسی ایران: ﺿﺮورتﻫﺎ در ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در دوران ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ 

آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص، دوراﻧﯽ دﺷﻮار و ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮب و ﺑﺪ را در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ، ﮐﺮوﻧﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺟﺪﯾﺪی، ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ، را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل، اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎل 1401، ﺳﺎل ﺧﺮوج از وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر و اﺑﻬﺎم ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﭼﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد؟ ادامه


204 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
بیانیه سال 1400 انجمن آموزش مهندسی ایران:&nbsp;ﺿﺮورتﻫﺎ در ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در دوران ﭘﺴﺎ ﮐﺮوﻧﺎ&nbsp;<br />