پیشنهادهای آموزشی

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی سلسله پژوهشهایی را به منظور شناسایی چالش‌های آموزش مهندسی ایران، و ارایه راهکارهایی برای ارتقای کیفی آن، به انجام رسانده است

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی سلسله پژوهش‌هایی را به منظور شناسایی چالش‌های آموزش مهندسی ایران، و ارایه راهکارهایی برای ارتقای کیفی آن، به انجام رسانده است

با آغاز هزارۀ سوم، بسیاری از کشور‌های جهان آموزش‌‌های عرضه‌ شده خود را مورد بازنگری قرار‌ دادند. این بازنگری‌ها دستاوردهای با ارزشی را برای آموزش مهندسی به‌همراه داشته است. از اهداف کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، رصد‌نمودن یافته‌ها و نوآوری‌ها، در وجوه مختلف آموزش مهندسی، و به‌اشتراک گذاردن آنها با همکاران دانشگاهی، و دیگر طرف‌های ذینفع، در سطح ملی و فراتر از آن است. این اقدام همراستا با یکی از زمینه‌های اصلی پژوهش در کرسی یونسکو، یعنی شناسایی چالش‌های جاری آموزش مهندسی کشور و پیشنهاد راه‌ حل‌ های مناسب، چه در زمینۀ محتوای آموزش و چه در مورد نحوۀ اجرای آن، است. نتایج به‌دست آمده از ارزیابی درونی چندین برنامۀ آموزش کارشناسی مهندسی دانشگاه‌های مختلف، چالش‌های آموزشی عمدۀ این برنامه‌ها را آشکار کرد. «پیشنهادهای آموزشی» بر آن است که با ارایه راهکارهایی برای برطرف کردن این کاستی‌ها، برنامه‌های آموزش مهندسی کشور را برای گذر موفقیت آمیز از فرایند ارزیابی برونی، در سطح ملی و بین‌المللی، آماده سازد. نتیجۀ پژوهش‌های صورت گرفته در زمینۀ آموزش مهندسی، از یک سو به‌شورای راهبردی کرسی عرضه شده؛ و از سوی دیگر از طریق وبگاه کرسی، در معرض داوری همکاران دانشگاهی قرارمی‌گیرد. به‌‌همراه هر پیشنهاد آموزشی، مستندات لازم، از جمله گزارش پژوهش‌، که اغلب به‌‌صورت مقالاتی به‌ چاپ رسیده، نیز عرضه می‌شود. همکاران و مراکز دانشگاهی می‌توانند نظرات و یافته‌‌های خود را، در مورد هریک از این پیشنهادهای آموزشی، و پیامدهای اجرای آن، با ما و دیگر ذینفعان در سرتاسر کشور، به‌اشتراک بگذارند.

حسین معماریان


851 بازدید
نظر شما چیست
 captcha
پیشنهادهای آموزشی