گزارش‌ها

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی گزارش فعالیت‌های خود را به طور سالیانه به دفتر سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در پاریس، ارسال می‌دارد. به‌منظور تمدید فعالیت کرسی، هر چهار سال یکبار نیز گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اقدام کرسی به یونسکو ارسال می‌گردد. علاوه برآن کرسی یونسکو در آموزش مهندسی به طور ادواری به کمیسیون ملی یونسکو در تهران و دانشگاه تهران ارسال می‌کند.

- گزارش سال 1400 (2020-2021) به یونسکو (دانلود)

گزارش چهارساله کرسی به یونسکو (َApril 2017- April 2021) (دانلود)

-گزارش سال 1399 (2020-2019) به یونسکو (دانلود)

گزارش سال- 1398 (2019-2018) به یونسکو (دانلود)

گزارش سال- 1397 (2018-2017) به یونسکو (دانلود)

 گزارش سال-1396 (2017-2016) به یونسکو (دانلود)

 گزارش سال-1395 (2016-2015) به یونسکو (دانلود)

گزارش سال-1394 (2015-2011) به یونسکو(دانلود


2142 بازدید
<strong><span style="font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:x-large;color:#0066cc;">گزارش&zwnj;ها</span></strong>